Hngu Important Form W-103 , Re-Checking , Re-Assessment , Migration Certificate : Hngu.Co.in

Form for Students & Colleges & Employees

icon General Instruction for Provisional Degree Certificate / Duplicate Marksheet / Verification of Degree Certificate and Marksheet.

No. Forms Type PDF File Word File
1 ગુણ ચકાસણી માટેની અરજી Re-Checking PDF Download
2 અંગ્રેજી માધ્યમનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા અંગેનું અરજી પત્રક PDF Download
3 પુનઃ મૂલ્યાંકન માટેની અરજી Re-Assessment PDF Download
4 પદવી પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
5 પદવી પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક (અગાઉના વષોમાં એ.ટી.કે.ટી આવેલ હોવાને કારણે) PDF Download
6 પદવી પ્રમાણપત્રમાં અટક/વિદ્યાર્થીનું નામ/પિતાનું નામ ભુલ સુધારવા માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
7 પદવી પ્રમાણપત્રમાં ખરાઈ કરવા માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
8 કામચલાઉ પદવી પ્રમાણપત્ર/ડીપ્લોંમા સર્ટિફિકેટ કોર્સ/પીએચ.ડી.નું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
9 ડુપ્લીકેટ પદવી પ્રમાણપત્ર મેળવવાનું અરજી પત્રક PDF Download
10 ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
11 ગુણપત્રકમાં અટક/વિદ્યાર્થીનું નામ/પિતાનું નામ ભુલ સુધારવા માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
12 ગુણપત્રકોમાં ખરાઈ કરવા માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
13 W_103 માંથી પરિણામ જાહેર કરવા માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
14 ટ્રાન્સ્ક્રીપટ ફોર્મ નો નમુનો PDF Download
15 ટ્રાયલ સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
16 એનરોલમેન્ટ ફોર્મ PDF Download
17 અનુસ્નાતક નોંધણી ફોર્મ (રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ) PDF Download
18 નોંધણી (રજીસ્ટ્રેશન) કરવા માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
19 એલીજીબીલીટી સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
20 વિદ્યાર્થી સ્થળાંતર પ્રમાણપત્ર (Migration Certificate) મેળવવાનું અરજી પત્રક PDF Download
21 ઈન્ટરવ્યું માટે અરજી કરવાનું પત્રક PDF Download
22 RTI માહિતી અધિકાર અધિનિયમ હેઠળ ઉત્તરવહી અવલોકન કરવા માટેની અરજી PDF Download
23 Remuneration Bill for Evaluation of Proposal For Ph.D. Guideship PDF Download
24 યુનિવર્સિટીના શિક્ષક (for Ph.D. Guide) થવાનું અરજી પત્રક PDF Download
25 યુનિવર્સિટીના શિક્ષક (Doctor of Philosophy) થવાનું અરજી પત્રક PDF Download
26 કોલેજનું સ્થળાંતર કરવા માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
27 કોલેજોનો સમય બદલવા માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
28 વરણી સમિતિની કાર્યનોંધ PDF Download
29 સંલગ્ન કોલેજમાં અધ્યાપક વર્ગમાં થતાં ફેરફાર અંગેના અહેવાલનું અરજી પત્રક PDF Download
30 સંલગ્ન કોલેજમાં અનુસ્નાતક કેન્દ્ર શરૂ કરવા માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
31 યુનિવર્સિટી પરિક્ષામાં પેપર સેટર અથવા પરીક્ષક કાર્ય માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
32 શૈક્ષણિક સ્ટાફ ભરતીનું અરજી પત્રક PDF Download
33 બિન શૈક્ષણિક સ્ટાફ ભરતીનું અરજી પત્રક PDF Download
34 અનુસ્નાતક શિક્ષક તરીકેની માન્યતા મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
35 નવી કોલેજના જોડાણ માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
36 કોલેજના જોડાણ માટેની માર્ગદર્શિકા PDF Download
37 કોલેજના ચાલુ / વધારાના / કાયમી જોડાણ માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
38 કોલેજના જોડાણ માટે સ્થાનિક સમિતિએ આપવાના અહેવાલનું પત્રક PDF Download
39 એલ.આઈ.સી નવું / કાયમી / ચાલુ જોડાણ માટેની માહિતી માર્ગદર્શિકા PDF Download
40 અનુસ્નાતક કેન્દ્ર શરૂ કરવા માટે સ્થાનિક તપાસ સમિતિએ આપવાના અહેવાલનું પત્રક PDF Download
41 કોલેજને કાયમી ધોરણે બંધ કરવા માટે સ્થાનિક સમિતિએ આપવાના અહેવાલનું પત્રક PDF Download
42 કોલેજ બંધ કરવા માટેનું અરજ પત્રક PDF Download
43 કોલેજોનું નામકરણ કરવા માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
44 પરીક્ષાના હિસાબો(બીલો) માટે ઉપયોગમાં આવતા સંચાલન ખર્ચના પત્રકો PDF Download
45 પરિક્ષાના કેન્દ્રો પર ઉપયોગમાં લેવાયેલ ઉત્તરવહી અહેવાલ/ગ્રીન રીપોર્ટ/જુનીયર સુપર વાઈઝર રીપોર્ટ PDF Download
46 પરીક્ષાની રસીદ (Examination Receipt) PDF Download
47 થીયરી/પ્રેક્ટીક્લ પરીક્ષાઓના પ્રાશ્નિક પરીક્ષકોના મહેનતાણા બીલ અને પ્રશ્નવાર ગુણપત્રક PDF Download
48 પરીક્ષા ફોર્મ સાથે યુનિવર્સિટીમાં પરીક્ષા ફી જમા કરાવવા માટેની ચલણની કોપી PDF Download
49 બી.એડ. ભાગ-ર માટે પ્રાયોગિક પરીક્ષાની હાજરી રીપોર્ટ, પરીક્ષા માર્કશીટ તથા વ્યક્તિગત ગુણપત્રક PDF Download
50 ગેરરીતિના કેસની વિગત દર્શાવતું પત્રક તથા ગેરરીતિ માટે નક્કી કરવામાં આવેલ સજા માટેની યાદી PDF Download
51 યુનિવર્સિટી સંલગ્ન તમામ કોલેજોના અધ્યાપક માટેનું રાજીનામા અરજી પત્રક PDF Download
52 યુનિવર્સિટીનું સભાગૃહ ભાડે મેળવવાનું અરજી પત્રક PDF Download
53 યુનિવર્સિટીના ગેસ્ટહાઉસ ખાતે રૂમ ભાડે મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
54 યુનિવર્સિટી વાહનની વર્ધી માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
55 પેપર સેટીંગ માટેનો નમૂનો PDF Download
56 PH.D. EVALUATION / VIVA VOCE BILL PDF Download
57 યુનિવર્સિટી હૉસ્ટેલ પ્રવેશ ફોર્મ PDF Download
58 મેડિકલ રીઈમ્બસમેન્ટ માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
59 સ્ટેશનરી માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
60 સેમિનારમાં જવાની મંજૂરી માટેનું અરજી પત્રક PDF Download
61 એલ.ટી.સી. માટે મંજૂરી લેવાનું અરજી પત્રક PDF Download
62 છ માસિક મૂલ્યાંકન અહેવાલનું ફોર્મ PDF Download
63 વધુ અભ્યાસ માટે પરવાનગીનું ફોર્મ PDF Download
64 રજા લેવા માટેનું ફોર્મ PDF Download
65 ડી.એલ. / સી.એલ. / વી.એલ. માટેનું ફોર્મ ( શૈક્ષણિક કર્મચારીઓ માટે ) PDF Download
66 અરજીનો નમૂનો (Medical/ParaMedical) PDF Download
67 જ્યોતિજ્ઞૉતા, જ્યોતિભુષણ અને જ્યોતિષ અલંકાર અભ્યાસક્રમનું અરજી પત્રક PDF Download
68 પરચુરણ ખર્ચની પરત ચુકવણી અંગેનું બીલ PDF Download

Leave a Comment

error: Content is protected !!